ผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร

๑. สับปะรดภูแล  ทั้งสับปะรดผลและปอกสำเร็จ  ทั้งปลีกและส่ง(ปชส.ให้กลุ่มชาวบ้าน ตำบลนางแล) 
๒. สับปะรดนางแล สับปะรดผล ทั้งปลีกและส่ง (ปชส.ให้กลุ่มชาวบ้าน ตำบลนางแล) 
๓. กล้าพันธุ์สับปะรดภูแลและสับปะรดนางแล (ปชส.ให้กลุ่มชาวบ้าน ตำบลนางแล) 
๔. สับปะรดภูแลอบแห้ง(ปชส.ให้กลุ่มชาวบ้าน ตำบลนางแล) 
๕. สับปะรดแช่อิ่ม(ปชส.ให้กลุ่มชาวบ้าน ตำบลนางแล) 
๖.ข้าวเปลือกไรซ์เบอรี  กิโลกรัมละ ๓๐ บาท
๗.ข้าวกล้องไรซ์เบอรี  กิโลกรัมละ ๗๐ บาท(รูปแรก)
๘.ข้าวกล้องไรซ์เบอรีผสมข้าวขาวดอกมะลิ 105 อัตราส่วน 1:1   กิโลกรัมละ ๕๕ บาท(รูปที ๒)
๙.ข้าวกล้องหอมมะลิ กิโลกรัมละ ๘๐ บาท(สีมือ คัดมือ เป่าปาก ใส่ใจในการทำ อร่อยด้วยใจ โดยชมรมผู้สูงอายุ)
๑๐.จุลินทรีย์หน่อกล้วย(ปชส.ให้ ร.ร.ชาวนาฯ)
๑๑. ฮอร์โมน์ไข่(ปชส.ให้ ร.ร.ชาวนาฯ)

Pulae
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053706309 เบอร์แฟกซ์: ---
58 หมู่ 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย ประเทศไทย 57100
Powered by Kaset Bay